Oamkin tekniikan opiskelijat Ote ry

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 12.4.2022 ja 9.8.2022

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oamkin tekniikan opiskelijat Ote ry ja sen kotipaikka on Oulu.
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys edistää, valvoo ja ajaa jäsenistönsä etua paikallisella ja valtakunnallisella tasolla

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys edistää, valvoo ja ajaa jäsenistönsä etua paikallisella ja valtakunnallisella tasolla

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhdistys voi järjestää seminaareja, koulutustilaisuuksia, kokouksia, kilpailuja, tiedotus-, esitelmä-, ja juhlatilaisuuksia sekä ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä jäsenistölleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista lehteä ja välittää opintomateriaalia jäsenistölleen, sekä harjoittaa ravintolatoimintaa, paperikauppaa ja monistamoa, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Jäsenet, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Varsinaiset jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Oulun ammattikorkeakoulussa tekniikan aloilla opiskelevat henkilöt.
4.2 Kannatusjäsenet
Kannatusjäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka yhdistys kokouksessaan hyväksyy.
4.3 Kunniajäsenet
Yhdistyksenkokous voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä ja jolle yhdistys erityisesti haluaa osoittaa kunnioitustaan.
4.4 Jäsenten oikeudet
Varsinaisilla, kannatus- ja kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Äänestysoikeus ja vaalikelpoisuus ovat vain varsinaisilla jäsenillä. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja kantaa yhdistyksen tunnusmerkkejä.
4.5 Jäsenten velvollisuudet
Varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan syyskokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksunsa. Jäsen joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan kuuden (6) kuukauden kuluttua eräpäivästä katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä

5§ Kuraattori

Yhdyssiteeksi yhdistyksen ja opetushenkilökunnan välille valitaan syyskokouksessa kuraattori, jonka tulee kuulua opetushenkilökuntaan ja ottaa tehtävä vastaan. Kuraattorin toimikausi on yksi kalenterivuosi, alkaen tammikuun 1. päivästä. Kuraattorilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa.

6§ Hallitus

6.1 Tehtävä
Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. kutsua yhdistyksen kokous koolle, valmistella yhdistyksen kokoukselle esiteltävät asiat, sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset. Hallitus voi nimittää toimihenkilöitä operatiivista toimintaa avustamaan.
6.2 Kokoonpano
Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittavat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, 4-8 jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenten äänivalta hallituksen kokouksissa määräytyy sen mukaan, kuinka monta hallituksen jäsentä on estynyt kokouksesta. Varajäsenten keskinäinen nousujärjestys ratkaistaan siten, että heidät asetetaan arvalla ratkaistavaan nousujärjestykseen yhdistyksen syyskokouksessa.
6.3 Kokoontuminen ja koollekutsuminen
Hallitus kokoontuu tarvittaessa kuukausittain, paitsi kesäloman aikana toukokuusta elokuuhun ainoastaan tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, katsoessaan kokouksen tarpeelliseksi, tai vähintään yhden viidesosan (1/5) hallituksen jäsenistä sitä vaatiessa. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille vähintään vuorokautta ennen kokousta ja siinä on oltava mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen jäsenille on varattava tilaisuus tutustua kokouksessa esiteltäviin asiakirjoihin.
6.4 Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja kokoon kutsuminen on suoritettu sääntöjen määräämällä tavalla.

7§ Kokoukset

7.1 Päätäntävalta
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksenkokous. Hallitus toimii toimeenpanevana ja valmistelevana elimenä.
7.2 Vuosittaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu toimintavuotenaan
  – kevätkokoukseen maaliskuussa-huhtikuussa
  – syyskokoukseen loka-marraskuussa
  – ylimääräisiin kokouksiin
7.3 Kevätkokous
Kevätkokouksessa
  – esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
  – päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  -käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7.4 Syyskokous
Syyskokouksessa
– valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet
– päätetään hallituksen varajäsenien keskinäisestä nousujärjestyksestä
– nimitetään kuraattori
– valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa, tai
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi
– esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio
– päätetään jäsenmaksuista ja toimihenkilöiden palkkioista
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7.5 Päätösvaltaisuus
Yhdistyksenkokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsuttu.
7.6 Koollekutsuminen
Hallitus kutsuu yhdistyksenkokouksen koolle julkaisemalla kokouskutsun ja esityslistan yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai samassa ajassa ilmoittamalla kokouksesta kaikille jäsenille kirjallisesti. Ylimääräinen yhdistyksenkokous on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa, mikäli vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
7.7 Päätöksenteko
Yhdistyksenkokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, ellei säännöissä tai yhdistyslaissa ole määräenemmistöä määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Äänestys suoritetaan avoimesti, ellei vähintään yksi (1) jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan aina lippuäänestyksenä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

8§ Tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä ja tili- ja toimintakertomus jätetään tilintarkastajille helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Tilintarkastajilla on palautettava tili- ja toimintakertomukset lausunnoillaan varustettuna maaliskuun 15. päivään mennessä.
Hallituksen, tilintarkastajien ja muiden vastuuvelvollisien toimikausi on yksi kalenterivuosi alkaen tammikuun 1. päivästä.

9§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10§ Jaostot ja toimikunnat

Hallitus voi perustaa alaisuuteensa jaostoja ja toimikuntia suorittamaan niille määrättyä tehtävää.
Jaostoja ja toimikuntia perustettaessa hallitus määrää niille puheenjohtajan, kokoonpanon, tehtävät ja toiminta-ajan.
Muulta osin noudatetaan hallituksen työjärjestyksessä määrättyä.

11§ Ohjesäännöt

Yhdistyksellä on vähintään
  -hallituksen työjärjestysohjesääntö
  – matkustusohjesääntö
  – toimisto-ohjesääntö
Toimikuntia ja jaostoja varten voidaan laatia erillisiä ohjesääntöjä. Ohjesääntöjen laatimisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää yhdistyksenkokous.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksenkokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous.
Päätöksen hyväksymiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistö annetuista äänistä.
Sääntömuutoskäsittelystä on mainittava kokouskutsussa.

13§ Toiminnan lopettaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksenkokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous.
Päätöksen hyväksymiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamiskäsittelystä on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään Oulun ammattikorkeakoulussa tekniikkaa opiskelevien opiskelijoiden hyväksi purkamisesta päättävän yhdistyksenkokouksen määräämällä tavalla.

14§ Yhdistyslaki

Muutoin toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

15§ Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.